i HARRY'S WEGNUMMERS
NBA
> Overzicht
Op deze pagina's foto's van NBA-wegwijzers.
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | Structuur | >>

Overzicht van de afritten, knooppunten en verzorgingsplaatsen:

Alle rechthoeken zijn linkjes. De kleuren:
Geen NBA: 1
Volledig NBA: 2 3 Er zijn slechte foto's 4 Niet alles op de foto
Deels NBA: 5 6 Er zijn slechte foto's 7 Niet alles op de foto

Trouwens, ♣ betekent: verzorgingsplaats. Ik gebruik het bij gebrek aan één symbool voor parkeerplaats-of-tankstation-of-allebei.

Links naar wegen op deze pagina:
A1 A2 N3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 N11 A12 A13 A15 A16 A17 A18 A20 A22 A27 A28 A29 A30 A31 A32 N33 A35 A37 A38 A44 N46 N48 A50 N57 A58 A59 N62 A65 A67 A73 A74 A76 A77 A79 A200 A205 A208 A256 N280 A325 A348 N370
A1
A1 Li 34 33 32 31 30
west tot A50 Buren
Azelo 28 27 26 25 24 23 22
21
A1 Li Beekbergen 20 19 18 17 16
west tot A27 15
Hoevelaken + 14 13 12 11
A1 Li Eemnes + 10 9a 9 8 7 6
west vanaf A27 Muiderberg 3
Diemen P 2
Watergraafsmeer

A1 Re Watergraafsmeer 1 2
oost tot A27 Diemen 3
Muiderberg W 5 6 7 8 9
A1 Re Eemnes + 9a 10 11 12 13
oost tot A50 Hoevelaken 14 15 16 17 18 19
20
A1 Re Beekbergen 21 22 23 24 25 26
oost vanaf A50 27 28
Azelo 29
Buren 30 31 32 33 34

A2
A2 Li 58 56 54 53
noord tot A76 Kruisdonk 50 49
A2 Li Kerensheide 48 47 46 45
A2 Li Het Vonderen 44 42 41 40 39 38 37 36
noord tot A67o 35 34
A2 Li Leenderheide R 33 32a
noord tot A50 De HogtH P 32 31 30a 29
BatadorpH P
A2 Li Ekkersweijer 28 27 26 25
noord tot A59w Vught + 24 23 22 21
Hintham 20
A2 Li Empel 19 17 16
noord tot A12 Deil 15 14 13 12
Everdingen 11 10 9
A2 Li Oudenrijn 6-8 8a 8 7 6 5 4 3
A2 Li HolendrechtZ + 2 2X
noord vanaf A9 HolendrechtN 1
Amstel (0)

A2 Re Amstel 1
zuid tot A12 Holendrecht 3 4 5 6-8 6 7 8
A2 Re Oudenrijn P 9 10 11
zuid tot A59w Everdingen 12 13 14 15
Deil 16 17 19
A2 Re Empel 20
zuid tot A50 Hintham 21 22
Vught 24 25 26 27 28
A2 Re Ekkersweijer 29-33 29-33X
zuid tot A67o Batadorp X 29 30 30a 31 32
De HogtH P 32a 33
A2 Re Leenderheide E 34 36 37 (37a) 38 39
zuid tot A76 40 41 43 44
Het Vonderen 45 46 47 48
A2 Re Kerensheide 49 50 51
zuid vanaf A76 Kruisdonk + 52 53 54 55 56 57

N3
N3 Li (N3/A16) (5) (4) (3) (2) (1)
noord  (N3/A15)

N3 Re (N3/A15) (1) (2) (3) (4) (5)
zuid  (N3/A16)

A4
A4 Li Markiezaat 30 29 28
noord tot A59 Zoomland 27 26 25 24
Sabina
... (A29-A15)
A4 Li Benelux (16) 16
noord tot A12 Kethelplein 14 13 12 + 11
Ypenburg + 9+10 10 9
A4 Li Prins Clausplein X 8
noord tot A44 Hofvliet 6a+7 7 6a 6 + 5
A4 Li 4 4X 3+3a 3a 3
noord vanaf A44 De Hoek P 2
Badhoevedorp 1
De Nieuwe Meer

A4 Re De Nieuwe Meer 1
zuid tot A44 Badhoevedorp 2
De Hoek + 3+3a X + 3+3a 3 3a 4
A4 Re Burgerveen 5 6 + 6a+7 6a 7
A4 Re Prins Clausplein + 8
zuid tot A15 Ypenburg X 9 10 11 12 + 13 14
Kethelplein 16
Benelux + 17a
... (A15-A29)
A4 Re Sabina 24 25 26 27
zuid vanaf A59 Zoomland 28 29 30
Markiezaat 11

A4 Voormalig 13

A5
A5 Li Coenplein 3 2
zuid  Raasdorp
De Hoek

A5 Re De Hoek
noord  Raasdorp 2 3
Coenplein

A6
A6 Li Joure 19 18 17 16 15
zuid tot A27 Emmeloord 14 13 12 11 10 8
6-7 7
A6 Li Almere 6 2-5 5 4 3
zuid vanaf A27 Gooimeer W 2 1
Muiderberg

A6 Re Muiderberg 1 2
noord tot A27 Gooimeer W 3 4-5 4 5 6-8 6
A6 Re Almere 7 8 10 11 13 14
noord vanaf A27 Emmeloord 15 16 17 18 19
Joure

A6 Voormalig 8

A7
A7 Li 49 48 47 46 45
west tot A28 Zuidbroek 43 42 41 40 39
Euvelgunne 38 (38a) 37
A7 Li Julianaplein 36 36a 35 34a 34 33 32 31
west tot N31 30a 30 29 28 27 26a
Heerenveen 26 25 24
Joure 23 22 21a 21 20 19 18 17
16
A7 Li Zurich 15 14a 14 13 12
zuid vanaf N31 11 10a 10 9 8 7 6
5 4 3 2
Zaandam

A7 Re Zaandam 2 3 4 5 6 7 8
noord tot N31 9 10 10a 11 12 13 14
14a
A7 Re Zurich + 15 16 17 18 19 20 21 22
oost tot A28 23
Joure 24 25
Heerenveen 26a 27 28 29 30 30a 31 32
33 34 34a 35 36
A7 Re Julianaplein 37 38
oost vanaf A28 Euvelgunne 39 40 41 42 43
Zuidbroek 45 46 47 48 49

A8
A8 Li 4
zuid  Zaandam 1
Coenplein

A8 Re Coenplein 1
noord  Zaandam 2 3 4

A9
A9 Li Kooimeer 11 10 9
zuid tot A4 Beverwijk 8
Velsen
RottepolderpleinN Z
Raasdorp 7
A9 Li Badhoevedorp 6 5 4
oost vanaf A4 HolendrechtZ N 3 2 1
Diemen 1a

A9 Re DiemenW 1 2 3
west tot A4 HolendrechtN Z 4 5 6
A9 Re Badhoevedorp 7
noord vanaf A4 Raasdorp
RottepolderpleinZ N R
Velsen 8
Beverwijk 9 10 11
Kooimeer

A10
A10 Li CoenpleinA + 1 B W 2 4 5 6
tegen de klok in  De Nieuwe Meer + 7 8 9
Amstel 11 12 13
Watergraafsmeer 14 15 16 17 18

A10 Re Coenplein + 18 17 16 15 14
met de klok mee  Watergraafsmeer + 13 12 11
Amstel + 10 9 8
De Nieuwe Meer + 7 6 5 3 2 1

N11
N11 Li Bodegraven 12 11 10 9 8 7 (6)
west  (N11/A4)

N11 Re (N11/A4) (6) 7 8 9 10 11 12
oost  Bodegraven

A12
A12 Li 30
west tot A50z Oud-Dijk 29 28 27
Velperbroek
Waterberg + 26
A12 Li Grijsoord 25 24
west tot A2 Maanderbroek 23a 23 22 21 20 19
Lunetten 18 17 16
A12 Li OudenrijnH P 15 14a + 14 13
west vanaf A2 Bodegraven 12 11
Gouwe 9 8 7 5
Prins Clausplein 4 3 2
(s101 Den Haag)

A12 Re (s101 Den Haag)
oost tot A2 Prins Clausplein 5 5X 6 7 8 9 10
Gouwe 11 12
Bodegraven 13 14 14a + 15
A12 Re Oudenrijn + 16-18 16-18A 16-18B 16 17 18
oost tot A50z LunettenH P 18a 19 20 21 22 23
23a
Maanderbroek 24 25
A12 Re Grijsoord
oost vanaf A50z Waterberg 26
Velperbroek R 27 28 29
Oud-Dijk 30 +

A13
A13 Li Kleinpolderplein 11 10 9 8
noord  Ypenburg + 7

A13 Re Ypenburg 8 9 10 11
zuid  Kleinpolderplein + 13

A15
A15 Li Ressen 38
west tot A27 Valburg 37 36 35 34 33 32 31 30
Deil 29 28
A15 Li Gorinchem + 27 26 25 24 23 22 21
A15 Li RidderkerkZ N 20
west tot A4 Vaanplein + 19a 18+19P 18+19H 19 18
A15 Li BeneluxH P 17 + 17a (16) 16 15 14 13 12 11
west vanaf A4 10 9 8

A15 Re 5 6 8 9 10 11 12 + 13 14
oost tot A4 15 16 + 17
A15 Re BeneluxH P 18+19H 18+19X 18 19 (19b)
oost tot A16 VaanpleinH P + 19a
RidderkerkN + 20
A15 Re RidderkerkZ 21 22 23 24 25 26
A15 Re Gorinchem + 27 28 29
oost vanaf A27 Deil 30a 30 31 32 33 34 35
36 37
Valburg 38
Ressen

A16
A16 Li
noord  Galder 15+16
Princeville 17
Zonzeel 18
Klaverpolder 20 21 22 23 +
Ridderkerk 24-26 24 25 26
Terbregseplein + 27

A16 Re Terbregseplein 24-26 26 25 24
zuid  RidderkerkN Z 23 + 22 21L 21R 20
Klaverpolder 18
Zonzeel 17 16
Princeville 15
Galder 14

A17
A17 Li De Stok + 19 20 21 22 23 24
noord  Noordhoek 25 26 27
Klaverpolder

A17 Re Klaverpolder 27 26 25
zuid  Noordhoek 24 23 22 21 20
De Stok + 19

A18
A18 Li (N18/A35) 14 13 12 11 10
zuid  ... (N18) 4 3 2 1
Oud-Dijk

A18 Re Oud-Dijk 1 2 3 4
noord  ... (N18) 10 11 12 13 14
(N18/A35)

A20
A20 Li 18 17 16
west  Terbregseplein 14
Kleinpolderplein + 13 12 11
Kethelplein + 10 9 8 7 6
Westerlee

A20 Re Westerlee 6 7 8 9
oost  Kethelplein + 10 10N 11 12
Kleinpolderplein + 13 14 15
Terbregseplein 16 17 18
Gouwe

A22
A22 Li Beverwijk 2 1
zuid  Velsen

A22 Re Velsen 1 2a+2b
noord  Beverwijk

A27
A27 Li Almere 37 36 35 34
zuid tot A12 Eemnes 33 32 31 30
Rijnsweerd
A27 Li Lunetten 29 + 28 27
zuid vanaf A12 Everdingen 26 25
Gorinchem 24 23 22 21 20
Hooipolder 19 18 17 16 15
Sint Annabosch [A58]

A27 Re [A58]
noord tot A12 Sint Annabosch 15 16 17 19
Hooipolder 20 21 22 23 24
Gorinchem 25 26
Everdingen 27 28 + 29
A27 Re Lunetten
noord vanaf A12 Rijnsweerd + 30 31 32 33
Eemnes 34 35 36 37
Almere

A28
A28 Li Julianaplein 39 38 37
zuid tot A37 De Punt 35 34 33
Assen + 32 31a 31 30 29 28 27 26
A28 Li Hoogeveen 25 24
zuid tot A50 Lankhorst 23 22 21 20 19 18
A28 Li Hattemerbroek 17 16 15 14 13
zuid tot A1 12 11 10 9 8a
A28 Li Hoevelaken 8 7 6 5 4 3 2 2P
zuid vanaf A1 RijnsweerdH P

A28 Re Rijnsweerd 2 3 4 5 6 7 8
A28 Re Hoevelaken 8a 9 10 11 12 13
noord tot A50 14 15 16 17
A28 Re Hattemerbroek 18 19 20 21 22 23
noord tot A37 Lankhorst 24 25
A28 Re Hoogeveen 26 27 28 29 30 31 31a
noord vanaf A37 Assen + 32 33 34 35 37 38 39
Julianaplein + 40

A29
A29 Li Sabina 23
noord  Hellegatsplein 22 21 20
Vaanplein

A29 Re Vaanplein 20 21 22
zuid  Hellegatsplein 23
Sabina

A30
A30 Li (A30/A1) 5 4 3 2 1
zuid  Maanderbroek

A30 Re Maanderbroek 1 2 3 4 5
noord  (A30/A1)

A31
A31 Li (Drachten) (30) (29) (28) 27 26 25
west  Werpsterhoek 24 23 22 21 20 19 18 16
Zurich + 15

A31 Re Zurich 16 18 19 20 21 22 23 24
oost  Werpsterhoek 25 26 27 (28) (29) (30)
(Drachten)

A32
A32 Li Werpsterhoek 16 15 14 13
zuid  Heerenveen 12 11 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1
Lankhorst

A32 Re Lankhorst 1 2 3 4 5 6 7 8
noord  9 10 11 12
Heerenveen 13 14 15 16
Werpsterhoek + 17

N33
N33 Li Zuidbroek 39 38 37 36 35 34 33
zuid  Assen + 32

N33 Re Assen + 32 33 34 35 36 37 38 39
noord  Zuidbroek

A35
A35 Li 25 26 27 28
west  Buren [A1] 29
Azelo 30 31 32

A35 Re 32 31 30
oost  Azelo [A1]
Buren 28 27 26 25

A37
A37 Li 7 6 5 4
west  Holsloot 3 2 1
Hoogeveen

A37 Re Hoogeveen 1 2 3
oost  Holsloot 4 5 6 7

A38

A38 Re Ridderkerk

A44
A44 Li (N44 Wassenaar) 9 8 7 6 5 4 3 2
noord  1
Burgerveen

A44 Re Burgerveen 1 2 3 4 6 7 8
zuid  (N44 Wassenaar)

N46
N46 Li Boterdiep 7 6 5 4 3 2 1
zuid  Euvelgunne

N46 Re Euvelgunne 1 2 3 4 5 6
noord  Boterdiep + 7

N48
N48 Li Hoogeveen

N48 Re Hoogeveen

A50
A50 Li Emmeloord 33 32a 32 31
zuid tot A12 Hattemerbroek 30 29 28 27 26 25 24
Beekbergen 23 22 21
Waterberg + 20 [A12]
A50 Li Grijsoord 19 18
zuid vanaf A12 Valburg
Ewijk
Bankhoef 17
Paalgraven 15 14 13 12 11 10 9 8
6+7 6X
Ekkersweijer

A50 Re Ekkersweijer 6+7 8 9 10 11 12 13 14 15
noord tot A12 Paalgraven + 16 17
Bankhoef
Ewijk
Valburg 18 19
Grijsoord [A12]
A50 Re Waterberg 22 23
noord vanaf A12 Beekbergen 24 25 26 27 28 29 30
Hattemerbroek 31 32 32a 33 34
Emmeloord

N57
N57 Li (N57/A58) (99) (98)
noord  ... (N57) (2) (1)
(N57/A15)

N57 Re (N57/A15) (1) (2)
zuid  ... (N57)
(97) (98) (99)
(N57/A58)

A58
A58 Li 40 39 38 + 37
oost tot A4 Stelleplas 36
De Poel 35a 35 34 33 31
Markiezaat [A4]
A58 Li Zoomland 26 25
oost tot A16 De Stok 24 23 22 21 20 19 18
Princeville + 16 [A16]
A58 Li Galder 14
oost vanaf A16 Sint Annabosch 13 12 11
De Baars + 10 9 8 7
Batadorp

A58 Re Batadorp 7 8 9
west tot A16 De Baars 10 11 12 13
Sint Annabosch 14
Galder [A16]
A58 Re Princeville 18 19 20 21 22 23 24
west tot A4 De Stok 25 26
Zoomland + 27 [A4]
A58 Re Markiezaat 31 32 33 34 35 35a
west vanaf A4 De Poel 36
Stelleplas 37 38 + 39 40

A59
A59 Li Paalgraven 53 52 51 50 49 48
west  Hintham [A2]
Empel 47 46 45 44 43 42 39 38 37
36 35
Hooipolder 34 33 32 31
Zonzeel [A16] [A17]
Noordhoek 24
Sabina [A29]
Hellegatsplein

A59 Re Hellegatsplein [A29]
oost  Sabina 24
Noordhoek [A17] [A16]
Zonzeel 31 32 33 34
Hooipolder 35 36 37 39 40 42 43 45
46 47
Empel [A2]
Hintham 48 49 50 51 52
Paalgraven + 53

N62
N62 Li (0)
noord  Stelleplas

N62 Re (0)

A65
A65 Li De Baars 3 2
noord  ... (N65) 1
Vught

A65 Re Vught 1
zuid  ... (N65) 2 3
De Baars

A67
A67 Li 41 40
west  Zaarderheiken + 39 38 37 36 35
34
Leenderheide [A2]
De Hogt 30 29

A67 Re 29 30
oost  De Hogt [A2]
Leenderheide 34 35 36 37 38
39
Zaarderheiken 40 41

A73
A73 Li Ewijk 1
zuid tot A77 Neerbosch X 1a 2 3 4 5
A73 Li Rijkevoort 6 7 8 9 10 11 12
zuid vanaf A77 Zaarderheiken 13 14 15 16
Tiglia 17 18 19 20 21 22
Het Vonderen

A73 Re Het Vonderen 21 20 19 18 17
noord tot A77 Tiglia + 16 15 14 13
Zaarderheiken 12 11 10 9 8 7 6
A73 Re Rijkevoort 5 4 3 2 1a
noord vanaf A77 Neerbosch 1
Ewijk

A74
A74 Li Tiglia

A76
A76 Li (8) 7
west  Kunderberg 6
Ten Esschen 5a 5 3 2
Kerensheide + 1a

A76 Re 1
oost  Kerensheide 2 3 5
Ten Esschen
Kunderberg 7

A77
A77 Li 2 1
west  Rijkevoort

A77 Re Rijkevoort 1 2

A79
A79 Li Kunderberg 6 5 4 3 2
west  Kruisdonk + 1

A79 Re Kruisdonk + 1 2 3 4 5 6
oost  Kunderberg + 7

A200
A200 Li Rottepolderplein (1)

A200 Re (1)
west  Rottepolderplein (2)

A205

A208
A208 Li (1) (2)

A208 Re (2)
noord  IJmuiden + (1)

A256
A256 Li 1
zuid  De Poel

A256 Re De Poel 1

N280

N280 Re (0)

A325
A325 Li Ressen (1) (2)
noord  ... (N325)
Velperbroek

A325 Re... (N325) (3) (2) (1)
zuid  Ressen

A348
A348 Li 3 2 1
zuid  Velperbroek

A348 Re Velperbroek (1a) 1 2 3

N370
N370 Li Reitdiep 11 9 8
oost  Boterdiep

N370 Re Boterdiep 9 10 11
west  Reitdiep
<< Vorige pagina (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.13 op 2020-01-05) Volgende pagina >>